HØRING

Normerte regler bra, men reaksjonsnivået for lite strengt

IOGT mener at innføring av normerte regler for inndragning av bevilling er et godt tiltak, men at reaksjonsnivået i det forslaget som foreligger er for lite strengt. Det var hovedinnholdet i generalsekretær Hanne Cecilie Widnes sitt innlegg for sosialkomiteen i dag. Høringen var i forbindelse med forslaget om endringer i alkoholloven, som kommer opp senere i år.

Det har lenge vært behov for styrking av kontrollene og sanksjoner, og en strengere og mer effektiv håndheving av alkoholloven for å forebygge ungdomsfyll, vold og skader. Det store gapet mellom antall avdekkede overtredelser og antall bevillingsinndragelser, særlig alvorlige overtredelser på skjenkesteder tydeliggjør behovet for et normert inndragningssystem.  I proposisjonen presenteres imidlertid et reaksjonsnivå som er betydelig mildere enn foreslått i departementets høringsnotat. Dette til tross for at flere av høringsinstansene som har erfaring med å håndheve tilsvarende regelverk på lokalt nivå, meldte inn at reaksjonsnivået var for mildt i første runde.

IOGT mener også at det er svært problematisk at de foreslåtte reaksjonsnivåene i proposisjonen vil innebære en betydelig liberalisering for flere kommuner som allerede har gode erfaringer med effekten av et strengt regelverk. Eksempelvis i Trondheim der bevillingen blir inndratt for inntil to uker for de alvorligste bruddene.  Proposisjonens målsetning er å bedre håndhevelse av alkoholloven slik at bevillingsordningen i enda større grad en i dag vil bidra til å redusere problemer knyttet til alkoholbruk. Derfor bør reglene være så strenge at de virker avskrekkende på å begå lovbrudd.

Se hele høringen her. (IOGTs innlegg kommer rundt 32.40)