1

Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes: – Kirkeledere vil ha alkoholbrems

Av Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge

Syv av ti leke bispedømmerådskandidater mener at den Den norske kirke bør være mer aktiv i den alkoholpolitiske debatten. Tiden er overmoden for at kirken skal engasjere seg i hvordan vi som fellesskap skal beskytte barn og unge mot rusproblemer.

Tallene kom frem i en undersøkelse som IOGT i Norge gjennomførte blant alle landets kandidater. Der svarer kun 13 prosent svarer «nei» og 18 prosent «vet ikke» til at kirken bør være aktiv og bidra til en mer restriktiv og solidarisk ruspolitikk.

Tydelig politisk kirke
Kirken har ofte tatt en synlig rolle i aktuelle etiske og politiske spørsmål. I miljøsaken ble hele organisasjonen mobilisert for Grønn kirke der kirkens ansvar for miljøet skulle prege alt arbeid fra grasrota og opp. Biskopene er på banen i flere aktuelle miljødebatter. Like tydelige har kirkelederne uttalt seg for en medmenneskelig flykningpolitikk eller mot sorteringssamfunnet. Med en formidabel økning av alkoholforbruket er rusproblemer en av vår tids store sosiale utfordringer. 90 000 barn i Norge opplever omsorgssvikt som følge av foreldrenes alkoholmisbruk. 80 prosent av voldsutøvelsen er alkoholrelatert. Globalt er alkohol er den femte viktigste årsaken til sykdom og tidlig død, og den rammer hardest de fattigste og mest sårbare.

Utfordrer myndighetene
Dette har Kirken selv tatt på alvor. I dokumentet “Kirke og helse” som ble vedtatt i årets Kirkemøte, blir det lagt vekt på det økende alkoholforbruket de siste 20 årene og skadene dette fører med seg. Kirkemøtet vedtok blant annet at “Kirkemøtet utfordrer myndighetene til å føre en solidarisk alkoholpolitikk som tar hensyn til alkoholens sosiale og helsemessige skadevirkninger.” Vi kan derfor forvente en kirke som er mye mer på banen i alkoholpolitiske spørsmål. I vår undersøkelse ble kandidatene ble også bedt om å oppgi hvilket av tre alkoholpolitiske utsagn kunne si seg mest enig i.

Mer solidarisk politikk

  • 32 prosent krysset av for «Det er behov for sterkere reguleringer av alkoholomsetningen for å gjøre samfunnet tryggere».
  • 65 prosent mener at «Dagens alkoholpolitikk er god og ansvarlig, men bør ikke liberaliseres ytterligere».
  • To kandidater ønsker «mindre reguleringer og begrensninger av alkoholomsetningen, folk må få mer ansvar for eget liv». Fem har krysset av for «vet ikke».

Alkoholpolitikken er under press og liberaliseres både i kommunene og på Stortinget. Vi har solid forskning som bekrefter at begrenset tilgang og høy pris på alkohol sammen med håndheving av minstealder effektivt begrenser forbruk og skader. En sterkere og tydeligere kirkelig støtte til en mer solidarisk alkoholpolitikk, vil kunne bety en stor forskjell for mange mennesker.

Færre rusfrie miljøer i kirken
I undersøkelsen svarte også nesten 98 prosent av kandidatene bekreftende på spørsmålet: «Er det viktig for deg at mennesker som har vonde opplevelser knyttet til eget eller andres rusmisbruk kan oppleve et rusfritt miljø (venner og nettverk) i Den norske kirke?». Det er veldig positivt at så mange er opptatt av rusfrie miljøer i kirken. Samtidig vet vi fra flere undersøkelser at alkohol er stadig mer brukt og normalisert blant kristne og i kristne miljøer. Valgdagsmålinger viser at andelen aktive kristne som ikke bruker alkohol er redusert fra 60 til 25 prosent i løpet av de siste 30 årene. I en undersøkelse om alkoholbruk blant aktive i kristne ungdomsmiljøer svarer 45 prosent av ungdommen at det er «greit med et glass på byen etter et kristent arrangement». Selv om de aller fleste er opptatt av møter og arrangementer skal være alkoholfri, er det likevel relativ høy aksept for at det drikkes i kristne sosiale sammenhenger.

Kan møte drikkepress
Det betyr en forskjell for sårbare barn, unge og voksne å kunne oppleve menighetslivet som trygt og rusfritt. For kirkens del forutsetter at det er en åpen og ærlig samtale om hvorfor det drikkes stadig mer i kirkelige miljøer og hvilke konsekvenser det har for enkeltmennesker at de også kan møte drikkepress i kristne miljøer.