standard_stortinget

Statsbudsjettet

Regjeringens statsbudsjett varslet få endringer på støtten til det forebyggende arbeidet til organisasjonene på rusfeltet, men kommunene får 400 millioner kroner. Disse midlene er imidlertid ikke øremerket rusarbeid. Alkoholavgiftene prisjusteres, dvs en økning på 2,5 %.

Regjeringen slår igjen fast at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast, men gjentar de endringene som faktisk har gjort – flere dager med salg på polet, forslag om at skjenke- og salgssteder skal ha løpende bevilgninger og forslaget om å åpne for gårdssalg av alkohol. Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å utrede konsekvensene av innføring av krav om merking av alkoholholdige drikker. Dette etter ønske fra Stortinget.

Budsjettet forteller ellers at Helsedirektoratet ikke vil anbefale Oslo-prosjektet Salutt (Sammen lager vi utelivet tryggere.) Prosjektet går ut på å forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige, vold, ordensforstyrrelser samt øke trygghetsfølelsen i utelivet. Evalueringen av prosjektet har vært blandet , og viser at Salutt har lagt mer vekt på dialog enn på kontroll og sanksjoner i tradisjonell forstand. Direktoratet mener at tiltaket ikke kan anbefales så sant ikke kontroll/sanksjoner blir en mer likeverdig og integrert del av innsatsen.

Regjeringen foreslår også at narkotikaprogram med domstolskontroll gjøres til en permanent nasjonal ordning og hvor bevilgningen økes med 30 millioner kroner til etablering av et landsekkende og permanent narkotikaprogram med domstolskontroll.