IOGT i Norge sine vedtekter

IOGT i Norge sine vedtekter
(sist endret på landsmøtet i Bergen 2015)

 § 1-1 FORMÅL

IOGT i Norge er en demokratisk, frivillig organisasjon som bygger sitt arbeid på erkjennelsen av at alle mennesker har lik verdi og dermed samme krav på respekt og like rettigheter uavhengig av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning og politisk eller religiøs oppfatning.

IOGTs visjon er at mennesker over hele verden får leve frie og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette.

IOGT vil derfor mobilisere mennesker til å bidra til å redusere bruken av rusmidler.

Vi vil arbeide for en politikk som reduserer forbruk og skader, påvirke drikketradisjoner og normer, støtte mennesker med rusproblemer og tilby trygge og utviklende samværsarenaer.

IOGT arbeider for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom mennesker.

IOGT driver internasjonalt freds- og solidaritetsarbeid.

IOGT er religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

IOGT støtter en frivillig ruspolitisk bevegelse globalt, og er tilsluttet IOGT International.

 

§ 1-2 MEDLEMSSKAP

 Enhver som slutter seg til IOGT i Norge sitt formål kan bli medlem.

Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler.

For å bli medlem av IOGT i Norge må en være fylt 12 år.

Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Junior- og barneorganisasjonen Juba har adgang til møter og andre aktiviteter i IOGT.

Alle IOGT-medlemmer bosatt i et område, anses å tilhøre IOGT i vedkommende område.

Medlemmer i IOGT kan velge om de ønsker å være tilknyttet en eller flere avdelinger.

Medlemmer som tilhører en avdeling utenfor det området der de er bosatt, kan på anmodning til sentralkontoret få sitt medlemskap overført til det området der den lokale enheten arbeider.

Alle medlemmer av IOGT, JUVENTE og Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) har adgang til møter og andre aktiviteter i IOGT.

Alle medlemmer av IOGT kan velges som representant til organisasjonenes styrende

 

ARTIKKEL 2            STYRINGSORGANER I IOGT I NORGE

 § 2-1 LANDSMØTER          

Landsmøtet er den øverste myndighet for IOGT i Norge. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år på det sted sentralstyret bestemmer etter å ha innhentet forslag fra regionene.

Stedet for neste ordinære landsmøte bør være fastsatt seinest 2 år før møtet skal holdes.

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsmøtet eller landsstyret vedtar det, eller når minst en halvdel av regionene krever det.

Landsmøtet skal behandle meldinger og regnskap for IOGT i Norge, behandle lovendringsforslag, vedta arbeidsplan, budsjett og medlemskontingent for kommende landsmøteperiode, samt velge sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite for kommende periode.

2-2 REPRESENTASJON

Alle ledd i organisasjonen har representasjonsrett til landsmøtet.

Til det ordinære landsmøtet har alle regioner rett til 3 representanter.

Aktive områder sender 1 representant til landsmøtet pr. påbegynte 40 medlemmer. Det forutsettes at årsmelding for foregående år er sendt inn. Intet område kan sende flere enn fem representanter.

Aktive avdelinger har rett til 1 representant.

Det kan velges inntil like mange vararepresentanter som representanter.

Representanter med vararepresentanter velges av ordinært eller særskilt årsmøte i regionene og avdelingene.

Sentralstyret skal gi regionene og avdelingene melding om det antall representanter de har rett til så tidlig som mulig, dog senest 4 måneder før landsmøtet holdes.

Representasjonsretten ved ekstraordinært landsmøte er den samme som ved ordinært landsmøte.

§ 2-3 STEMMERETT, FORSLAGS- OG TALERETT      

Representanter og medlemmer i landsstyret har stemmerett på landsmøter. Ved valg og avstemninger vedrørende sentralstyrets meldinger har likevel ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett.

Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom landsmøtet ikke bestemmer annet.

Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte, unntatt slike som settes fram av landsstyret og nemnder i deres meldinger, må være kommet til landsstyret seinest 4 måneder før møtet.

Sammen med landsstyrets forslag til sakliste for landsmøtet sendes forslagene til regioner og avdelinger senest 3 måneder før møtet.

Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer.

Alle forslag som blir lagt fram for landsmøtet skal være behandlet av en nemnd eller av landsstyret med mindre landsmøtet bestemmer noe annet.

§ 2-4 LANDSSTYRET OG SENTRALSTYRET

Landsstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det skal ha det overordnede ansvaret for organisasjonens virksomhet. Vedtak i landsstyret er gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte.

Landsstyret består av sentralstyret, 1 representant fra hver av regionene, 1 representant fra Juvente og 1 representant fra Juba. Regionenes representant skal være den til enhver tid sittende leder. Regionene velger også et varamedlem til landsstyret som møter om leder ikke kan møte.

Sentralstyret  skal lede og ha ansvaret for organisasjonens virksomhet.

Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1 representant for de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.

Landsstyret og sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

IOGT i Norge forpliktes av leder og adm.leder i fellesskap.

§ 2-5 KOMITEER OG ANDRE TILLITSVERV

IOGT i Norge velger på landsmøtet kontrollkomitè, valgkomitè og revisorer.

Andre utvalg og medlemmer til representasjonsoppgaver blir oppnevnt av sentralstyret.

Valgkomitèen skal ha 5 medlemmer.

 

ARTIKKEL 3 REGIONER

§ 3-1. MYNDIGHETSOMRÅDE. OPPGAVER      

Landet skal være inndelt i regioner hvis grenser fastsettes av landsstyret. Endring av regiongrenser skjer i samråd med vedkommende regioner.

Regionens navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet.

IOGT Region —————

Regionen skal lede og samordne virksomheten i regionen, etter de retningslinjer og planer som organisasjonen har vedtatt.

§ 3-2 REGIONSTYRE OG NEMNDER       

Regionen velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder, og økonomileder velges særskilt.

Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er tilstede.

Årsmøtet velger 2 revisorer utenom styret.

Regionen skal sende årsmelding og regnskap til IOGT sentralt.

§ 3-3 MØTER, REPRESENTASJON, TALE- OG STEMMERETT          

Regionen skal holde minst ett møte hvert år.

Årsmøtet holdes innen 1. mai.

Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent minst 6 uker i forveien.

Årsmøtet skal bl.a. behandles styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg.

Ekstraordinært årsmøte holdes når mer enn halvdelen av områdene krever det. Representasjonsretten ved ekstraordinære årsmøter er som ved ordinært årsmøte.

Dersom årsmøte ikke er holdt til lovbestemt tid og regionstyret etter pålegg fra IOGTs leder ikke straks innkaller til årsmøte, kan IOGTs leder eller regionleder på IOGTs leders vegne innkalle til årsmøte.

Regionen bestemmer i sin tilleggslov antall representanter og regler for representasjon.

Vilkåret for representasjonsretten er at de lovbestemte meldingene for siste år er sendt.

Stemmerett har representantene og medlemmer i regionstyret. Ved valg og avstemning vedrørende styrets meldinger, har likevel bare representantene stemmerett.

Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom møtet ikke bestemmer annet.

Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til møter i regionen.

§ 3-4. TILLEGGSLOV FOR REGIONER   

Regioner skal innenfor rammen av denne lov vedta tilleggslov som inneholder nødvendige supplerende bestemmelser om regionens virksomhet. Tilleggsloven må godkjennes av landsstyret.

 

ARTIKKEL 4   IOGT-OMRÅDER

§ 4-1 MYNDIGHETSOMRÅDE OG OPPGAVER

Landet skal være inndelt i IOGT-områder hvis grenser fastsettes av styret for vedkommende region. Endring av områdegrenser skjer i samråd med vedkommende områder. Områdene – som er organisasjonens grunnheter – kan bestå av en eller flere kommuner/bydeler. De skal ha en utstrekning som gjør at medlemmene har mulighet til å delta i den demokratiske prosessen i området.

Områdets navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet.

IOGT ————–

Området skal lede og samordne virksomheten i områder, etter de retningslinjer og planer som organisasjonen har vedtatt.

§ 4-2 OMRÅDESTYRE

Området velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder velges særskilt.

Områdestyre er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede.

Dersom det ikke er mulig å velge et styre kan regionstyret oppnevne en områdekontakt.

Årsmøtet velger èn revisor utenom styret.

Området skal sende årsmelding og regnskap til IOGT sentralt og den region området tilhører.

§ 4-3 MØTER, REPRESENTASJON, TALE- OG STEMMERETT

Området skal ha minst ett møte hvert år.

Årsmøtet holdes innen 1. mars.

Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent minst 2 uker i forveien.

Årsmøtet skal bl.a. behandle styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg.

Alle medlemmer bosatt i området har stemme-, forslags- og talerett på møter i området.

§ 4-4 TILLEGGSLOV FOR OMRÅDER

Området kan innenfor rammen av denne lov vedta tilleggslov som inneholder nødvendige supplerende bestemmelser om områdets ledelse og virksomhet. Tilleggsloven må godkjennes av sentralstyret.

 

ARTIKKEL 5   AVDELINGER

§ 5-1 DEFINISJON AV AVDELING

En avdeling skal bestå av minst tre medlemmer, avholde årsmøte med valg av ledelse innen 1. mars og årlig sende inn årsmelding til IOGT i Norge.

Avdelingen kan dannes med utgangspunkt i geografi, fag, tema, eller konkrete aksjoner/aktiviteter. Melding om igangsetting gis på den måten sentralstyret fastsetter.

Innenfor rammene av IOGT i Norge sine vedtekter står avdelingene fritt til å bestemme hvorledes de skal organiseres og ledes. Beslutning om organisasjons- og arbeidsform og valg av ledelse skal skje i møter der alle medlemmene er skriftlig varslet med minst 3 ukers frist. Alle medlemmer i avdelinger har møte-, tale- og stemmerett på avdelingens møter.

En avdeling oppløses dersom avdelingens medlemstall i to påfølgende kalenderår er lavere enn 3. Dersom en avdeling ikke holder møter eller ikke sender lovbestemte meldinger i et tidsrom på 12 måneder kan sentralstyret vedta å oppløse avdelingen etter at uttalelse fra regionen er innhentet.

Sentralstyret kan, etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende regionstyre, oppløse en avdeling dersom den ikke arbeider i samsvar med IOGT i Norge sine vedtekter eller på annen måte opptrer i strid med IOGT i Norge sine interesser.

Avdelinger som ikke leverer årsmelding innen fastsatt tid kan etter purring miste sin representasjonsrett til overordnede organer.

§ 5-2 OPPLØSNING AV AVDELING

Et forslag om oppløsning av avdeling må behandles og avgjøres på ekstraordinært årsmøte som er innkalt med minst fire ukers varsel ved skriftlig melding til hvert enkelt medlem.

Forslag om oppløsning anses som forkastet dersom det ikke vedtas med minst 2/3 flertall

Regionen skal informeres om forslaget minst fire uker før det behandles og regionleder eller den regionstyret utpeker, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett.

På ekstraordinært årsmøte om oppløsning kan ingen andre saker behandles.

Forslag om utmelding av IOGT er å betrakte som forslag om oppløsning av avdelingen. Ved oppløsning tilfaller alle avdelingens eiendeler IOGT i samsvar med reglene i § 4-?.

Regionen kan vedta gjenopptagelse av en avdeling dersom tre medlemmer av IOGT som ønsker å være medlem av avdelingen ber om det.

Selv om en avdeling legges ned, beholder medlemmene sitt medlemskap i området der de bor.

 

ARTIKKEL 6   FAGSEKSJONER

§ 6-1 FAGSEKSJONER

Sentralstyret kan opprette seksjoner for bestemte fagområder. Regler for arbeidet i den enkelte fagseksjon godkjennes av sentralstyret. Seksjonen må arbeide innenfor IOGTs regler og lover.

 

ARTIKKEL 7 ANDRE REGLER

§ 7-1 KONTINGENTER

Medlemmene skal betale en bestemt kontingent pr. år til IOGT sentralt, regionen og avdelingene. Kontingenten til IOGT sentralt og regionen fastsettes av landsmøtet, mens kontingenten til avdelingene fastsettes av den enkelte avdeling.

Sentralstyret kan vedta særskilt førsteårskontingent.

Kontingent til IOGT sentralt og regionen innkreves sentralt. Den lokale kontingenten kan også innkreves sentralt dersom avdelingen ønsker det.

De avdelingene som selv ønsker å kreve inn kontingentene fra sine egne medlemmer, gis mulighet til dette. Avdelingene er i så tilfelle ansvarlig for at kontingenten sendes inn til rett tid.

Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten gjelder for, er medlemmet å anse som suspendert.

Sentralkontoret må gi melding til avdelingen og området om de medlemmer som står til rest med kontingenten.

Sentralstyret kan vedta avtaler om kombinert medlemskap med Juba og Juvente og fastsette særskilt kontingent for medlemmer som kommer inn under slike avtaler.

§ 7-2 UTELUKKELSE

Et medlem som åpenbart agerer i strid med IOGT i Norge sine vedtekter kan utelukkes som medlem. Vedtak om dette kan kun fattes av sentralstyret etter at lokal avdeling og medlemmet har fått mulighet til å uttale seg i saken. Landsstyret er ankeinstans.

§ 7-3 INHABILITET

Medlemmer som er inhabile, kan ikke delta i behandling av saker etter § 7. Det samme gjelder deltaking i drøfting og avgjørelse i saker om bevilgninger, kjøp eller salg av eiendom eller andre økonomiske avtaler mellom organisasjonsledd i IOGT og privatpersoner, firmaer eller organisasjoner utenfor IOGT.

Medlemmer er inhabile når de er gift, samboer, forlovet, nært beslektet eller på annen måte har et spesielt forhold til person som er part i saken. De er likeledes inhabile når de leder eller er styremedlem i firma eller organisasjon som er part i saken.

Inhabile medlemmer må fratre møter hvor saken behandles.

Dersom avdelingen ikke er beslutningsdyktig grunnet inhabilitet, overlates saken til regionstyret.

§ 7-4 MØTER OG UTLEIE

En avdeling, område eller region må ikke i forbindelse med sine møter eller andre sammenkomster eller i lokaler som den eier eller på annen måte ha råderett over, tillate arrangement som må antas stride mot IOGTs prinsipper.

§ 7-5 BEVILGNINGER

Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr. 10.000.- pr.år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 25.000.- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning.

§ 7-6 UTVIKLINGSFOND

Dersom en avdeling oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens midler.

Midlene avsettes for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter.

Midlene plasseres fortrinnsvis som en del av Sober Kapital.

§ 7-7 FAST EIENDOM

Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik eiendom, til andre uten at saken er forelagt regionstyre til uttalelse. Saken skal deretter forelegges sentralstyret som har den endelige avgjørelse.

All fast eiendom som tilhører en enhet i IOGT skal i tinglyst skjøte ha en klausul om at et eventuelt salg skal godkjennes av sentralstyret.

Pengemidler frigjort ved salg av eiendom bør plasseres slik sentralstyret i IOGT tilrår.

§ 7-8 ARKIVMATERIALE

Ingen enhet kan gjøre seg av med arkivmateriell eller annet materiell av stor historisk verdi uten godkjennelse fra sentralstyret.

 

ARTIKKEL 8 BARNE- OG UNGDOMSARBEODET

§ 8-1 JUNIOR- OG BARNEORGANISASJONEN JUBA

Juba er IOGTs barneorganisasjon

§ 8-2 JUVENTE

Juvente er IOGTs ungdomsorganisasjon

 

ARTIKKEL 9 ORDENSARBEIDET

§ 9-1 ORDENSARBEIDET

IOGTs ordensarbeidet ivaretas primært i de lokale losjene. Vedtekter og ritualer for det rituelle arbeidet fastsettes av sentralstyret. Sentralstyret velger ett av sine medlemmer som skal lede ordensarbeidet innenfor IOGT.

 

ARTIKKEL 10 ÆRESBEVISNINGER

§ 10-1 ÆRESMEDLEM         

En avdeling kan utnevne et medlem med minst 40 års medlemskap til æresmedlem. Avdelingen må betale vanlige kontingenter for slike medlemmer.

§ 10-2. VETERANKNAPP    

Veteranknapp med diplom kan tildeles fortjente medlemmer med minst 30 års medlemskap.

§ 10-3. VETERANMEDALJE

Etter søknad fra en avdeling, og med tilråding av regionstyre, eller etter direkte tilråding av regionstyre eller sentralstyre, kan sentralstyre gi løyve til utdeling av Veteranmedaljen til et medlem som har tilhørt IOGT i minst 40 år, og som ved oppofrende arbeid i IOGTs tjeneste har gjort seg særlig fortjent til dette ærestegn. Med medaljen følger et diplom som blir mottakerens eiendom.

§ 10-4. TILBAKELEVERING           

Når medlemskapet opphører ved død eller på annen måte, skal veteranmedaljen/-knappen sendes tilbake til giveren.

 

ARTIKKEL 11 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

§ 11-1 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

Vedtak om oppløsning av organisasjonen må fattes med ¾-flertall på et ordinært landsmøte. Ved oppløsning tilfaller IOGTs verdier IOGT International.

 

ARTIKKEL 12 LOVENDRINGER

§ 12-1 LOVENDRINGER    

Lov for IOGT i Norge kan bare bli endret av et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall.

Her finner dere også lovverket i pdf-format - Vedtekter for IOGT i Norge vedtatt på landsmøtet i Bergen 2015