Politiske krav: Trygg, meningsfull og rusfri ungdomstid

Alle ungdom har rett på en trygg, meningsfull og rusfri ungdomstid.
Lokalpolitikerne må ta i bruk de virkemidlene forskning viser at fungerer for å gi alle unge dette. 

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.