Tusenvis av foreldre mot rusreformen

Foreldre over hele landet er bekymret for hvordan rusreformen vil slå ut for muligheten til å fange opp unge med rusproblemer. Det er på tide å gi politikerne tydelig beskjed.

Forslaget til rusreform har vært ute på høring. Mange instanser og fagmiljøer er sterkt kritiske til forslaget, og peker på svært høye brukerdoser, manglende ressurser og kompe­tanse i kommunene og bekymring for at det rusforebyggende arbeidet svekkes. 

Foreldreopprop

Foreldre og andre voksenpersoner har tatt kontakt med IOGT, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og andre organisasjoner som jobber med rusforebygging, og bedt oss starte et opprop mot dette forslaget. Flere sa at de opplevde at debattklimaet som svært tøft, og ba derfor om at våre organisasjoner fronter en kampanje. Dette har resultert i Foreldreoppropet mot narkotika.

Rusreformforslaget går lenger enn hva andre europeiske land som har avkriminalisert har gjort. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men det vil i praksis bli konsekvensfritt å kjøpe, bruke og ­besitte narkotika. Vi er redd dette vil føre til at flere unge vil bruke narkotika, noe forskere fra ­Folkehelseinstituttet heller ikke kan utelukke. Vi bør ikke øke tilgjengeligheten eller aksepten for narkotika blant unge, slik vi frykter forslaget vil gjøre.

Ikke de unges ansvar

I dag får ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder stoff, god oppfølging gjennom for eksempel ruskontrakter. Alle mindreårige gis en ny sjanse ved at de ikke får det straffbare forholdet på rullebladet. Oppfølgingstilbudet gjør at mange får hjelp til å slutte å ruse seg og kommer seg ut av dårlige miljøer.

"

Unge trenger voksne som bryr seg.

"

I forslaget fra utvalget blir unge som tas for bruk og besittelse av narkotika pålagt å møte til råd­givning i kommunen. Hvis de ikke møter, skjer det ikke annet enn at kommunen kan prøve å overtale dem til å komme. Hvis unge under 16 år ikke møter, kan barnevernet kobles inn. Ruskontrakter kan inngås på frivillig basis, men det blir i stor grad opp til ungdommene selv om de ønsker å motta hjelp. Dette er ikke et ansvar vi bør overlate til våre unge. Samfunnet må trå støttende til, fremfor å snu seg bort.

Nei til reform

Unge trenger voksne som bryr seg. Mange ungdommer innser ikke selv at de har et rusproblem, som «Petter». Han er glad han ble tatt av politiet og fikk tilbud om ruskontrakt. «Hadde det vært frivillig på daværende tidspunkt, hadde jeg antakelig takket nei», sier han til NRK. Ofte er unge godt inne i avhengigheten før man oppsøker hjelp.

Derfor sier vi nei til forslaget til rusreform. Vi vil heller styrke dagens forebyggende lovverk. Dagens ordning med ruskontrakter må styrkes og for­bedres. Slik kan flere ungdom som «Petter» få den lille dytten de trenger for å si nei til narkotika og komme seg ut av rusbruken.

På en uke har over 6.500 personer stilt seg bak vårt krav. Les mer på www.foreldreoppropet.no. Signer du også!

Hanne Cecilie Widnes
Generalsekretær i IOGT i Norge

Kristine Olsen Moss
Generalsekretær i NNPF

Innlegget stod på trykk i Vårt land 26. mai

Skriv under på Foreldreoppropet mot narkotika!

18.00-20.00 31. januar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 7. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 14. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

Nyheter

En svensk undersøkelse viser at det fremste motivet for å bruke rus er ønsket om å være en del av det sosiale miljøet, og at mange er redd for å bli ekskludert fra sosiale aktiviteter om de ikke brukte rusmidler.

Mange nordmenn har de siste årene tatt en hvit januar etter en fuktig jul. Nå skal de få drahjelp av blant annet IOGT og Juvente gjennom appen TryDry og nettsiden bedreuten.no. Sjansen for å lykkes med en Hvit måned er dobbelt når man gjør det i tilknytning til en slik kampanje.

Karin og Øystein Vilming er primus motor for det nye konseptet IOGT Livsglede. I en møteserie denne våren har de invitert ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.