ANTA-kurs

ANTA-kurs er for deg som har en avhengighetsproblematikk. 

Det handler ikke om å slutte, men å finne en mulighet til å slippe.

ANTA står for Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengigheter, og kurset ledes av en likeperson som selv har erfaring med problematikken. Deltagelse på kurset kan være et supplement til polikliniske tilbud eller et forsterket ettervernsprogram, men det er også aktuelt for andre som har en avhengighet og misbruk de ønsker å endre. 

Kursets målsetting er å gi deltagerne verktøy og motivasjon for å leve et liv som ikke er styrt av misbruk. Deltagerne skal bli mest mulig selvstendig, og i den grad det er mulig stå i en arbeidssituasjon eller utdanningsløp.

Kurset er gratis, og det blir servert lunsj hver dag. 

Kursets varighet og innhold:
Kursene går over 5 dager. Avhengighet, bevissthet, motivasjon, mestring, nettverk og framtid er sentrale temaer.

Målet er å utvikle forståelsen av avhengighet og kunne ta tak i tilfeller på en god måte.

Man vil bevisstgjøres på både personlige og offentlige nettverk, og lære hvordan man drar bedre nytte av disse. Dette er spesielt viktig for de som har vært igjennom et behandlingsopplegg eller vært i Kriminalomsorgen.

Oppfølging i etterkant:
En viktig del av ANTA-kursene er å kunne tilby oppfølging i etterkant. Etter kurset kan deltagerne bli med på Support’n, en ukentlig oppfølgingsgruppe. ANTA-kurset tilbys også i fengsel, og der tilbys Veivalget.
Det er også muligheter for de rundt deltageren å bli med på en dagssamling.

Support’n
Support’n er en målrettet og strukturert oppfølgingsgruppe for dem som har gått et ANTA-kurs eller Veivalget i fengsel. Gruppen ledes av en valgt deltager i 3 måneder. Målet til Support’n er å lette arbeidet til den som er i gjenreising etter misbruk. Programmet tar sikte på at deltagere skal delta i 45 uker, men det kan også utvides. Deltagerne møtes 1 gang i uken à 2 timer. Gruppene er maks 12 personer.

Veivalget
Veivalget er et tilrettelagt program for den som sitter i fengsel eller gjennomfører en alternativ straffereaksjon over flere måneder. Gruppen er lederstyrt av en utdannet gruppeleder. Oppgavene er lagt opp slik at den straffedømte kan reflektere i ro og mak over sin egen livssituasjon og finne andre løsninger på sine utfordringer enn rus og/eller kriminalitet. Deltageren får 16 oppgaver å arbeide med. Man møtes 1 til 2 ganger i uken à 2 timer. Gruppene i fengsel er maks 8 personer.

De allierte
Dette er en dagssamling for nærstående til den som har gått et ANTA-kurs eller deltatt i en Veivalg-gruppe. De kommer med den som har deltatt på kurset. Her får alle samme kunnskap og kan derfor samtale med en felles forståelse om utfordringer som kan dukke opp.

Rita Nilsen er vår prosjektleder og har utviklet dette kurset gjennom 20 år. Det har blitt gjennomført i fengsler, på sykehus, i samarbeid med NAV og andre institusjoner. Ritas egenerfaring gjør at kursets innhold er godt forankret i utfordringer ved avhengighet, risiko for tilbakefall og hvilke motivasjonsfaktorer som skal til for å lykkes i å endre atferd.

Last ned brosjyre:

De allierte er et tilbud til pårørende av mennesker som sliter med avhengighet. Det er en del av IOGTs ANTA-program. 

Kontaktperson:

Prosjektleder Rita Nilsen
rita.nilsen@iogt.no