URO - Utviklingshemming – Rus – Opplysning

URO er et prosjekt som har som mål at færre mennesker med utviklingshemming skal bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre.

Bakgrunn

I likhet med andre folk, bruker mange mennesker med utviklingshemming rusmidler. De eksponeres også for andres rusbruk, i familien, i vennegjengen og andre steder i samfunnet. For noen er det uproblematisk, andre får store vansker både sosialt og helsemessig.
Gode samtaler gir kunnskap. Gjennom kunnskap kan vi forstå verden rundt oss, ta gode valg og beskytte oss selv mot fare. Vi vil legge til rette for samtaler og kunnskapsutvikling om rusmidler og rusbruk blant mennesker med utviklingshemming, deres pårørende og folk som møter mennesker med utviklingshemming og pårørende i sitt arbeid.

Organisering

Prosjektet drives av vernepleier Bente Årset og sosionom Lise Holm. Vi har med oss en referansegruppe bestående av folk som har utviklingshemming. De møtes jevnlig for å snakke om ulike temaer knyttet til rus, utfordringer med rus og hvordan tilrettelegge for god videreformidling av kunnskap. I tillegg skal gruppa gi innspill til framdriften i prosjektet.
Tønsberg og Færder kommuner er våre samarbeidsparter. Ansatte i kommunene inviteres til å delta på fagdager og i kartlegging som gi kunnskap om rusbruk og rusproblematikk blant mennesker med utviklingshemming, hvordan det forstås av fagfolk, hvilke tiltak som finnes og hva som mangler.
Fagdagen og kartleggingen gjennomføres i samarbeid med KoRus sør.

Prosjektplan

I mars 2022 inviterer vi, i samarbeid med Korus Sør, fagfolk i Tønsberg og Færder til fagdag. Deretter sender vi ut spørreskjema til de som deltar på fagdagen. Resultatene fra kartlegginga blir presentert høsten 2022.
Høsten 2022 drar ansatte i prosjektet og referansegruppa på studietur til Danmark. Der skal vi lære om borgervejledere. Borgervejleder er en voksen person med særlige behov, som er udannet å holde foredrag.
Med bakgrunn i kartleggingen, og kunnskap og erfaringer fra Danmark ønsker vi å videreutvikle prosjektet. Vårt mål er å danne en ekspertgruppe bestående av mennesker med utviklingshemming. Gruppa skal utvikle rusforebyggingstiltak, foredrag, kurs og informasjonsmateriell for mennesker med utviklingshemming, deres pårørende og fagfolk.

Kontaktinformsajon:

Prosjektleder: Lise Holm
E-post: lise@iogt.no
Tlf: 90589228

Faglig rådgiver: Bente Årset
E-post: bente@iogt.no
Tlf: 99563972

Logo stiftelsen Dam

Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam