Arbeidsplan 2020-2021

Arbeidsplanen 2020-2021 vedtatt på landsmøtet.

INNLEDNING

IOGTs visjon er at mennesker over hele verden får leve frie og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette.

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag og plattform for vårt forebyggende arbeid. IOGT har også en kommunikasjonsstrategi vedtatt av sentralstyret.

 IOGT er synlige og vi markerer oss i samfunnsdebatten. Aktivitetene vi driver bidrar til å skape større kjennskap til organisasjonen, legitimitet og relevans. Vi har noen utfordringer om vi skal vokse videre.  Vi trenger medlemmer og frivillige som ser utover det enkelte prosjektet, og er med på å holde oppe et organisasjonsapparat som er mer enn en enkelt aktivitet. Organisasjonen kan ikke bare henge sammen på toppen, den må også henge sammen på grunnplanet. Denne arbeidsplanen legger derfor vekt på hvordan vi ut fra arbeidet vi driver kan få på plass en lokal struktur, og gode rutiner for hvordan vi tar imot og engasjerer nye medlemmer og frivillige.

 

FOREBYGGING OG POLITISK ARBEID

Voksne skal være bevisst sin funksjon som rollemodell og sine muligheter til å påvirke barn og unges forhold til rusmidler.

IOGT har de to siste årene gjennomført 167 foreldretreff i Sterk&Klar om foreldrerollens betydning når det gjelder rusforebygging og psykisk helse. De voksne er viktige rollemodeller i ungdommers liv. En viktig del av vårt forebyggende arbeid er å gjøre foreldre og foresatte bevisste til å påvirke barns valg og psykiske helse, og gi foreldrene verktøyene som gjør dem i stand til det.

Aktivitetsmål for perioden

 • Gjennomføre 200 foreldretreff, og ha Sterk&Klar ved 60 skoler.
 • Legge til rette for at kommuner både kan kjøpe en mer helhetlig pakke rundt Sterk&Klar og det å holde ungdomstiden rusfri, og at skoler eller andre interesserte kan velge og bestille enkelttreff.
 • Samarbeide med Juvente sitt Kolon-prosjekt (foredrag om alkohol og rusmidler til ungdomsgrupper) for å dekke foreldre og ungdommer
 • Gjennomføre 20 treff med «Besteforeldre som forebyggere» som tema

 

Det skal være enkelt og attraktivt å ta rusfrie valg.

Den sosiale aksepten og normene rundt alkoholbruk påvirker både drikkemønster, forbruk og hvilke løsninger som har legitimitet. Det er viktig å bedrive normkritikk og å jobbe for å normalisere rusfrie valg for å redusere forbruket.

Aktivitetsmål for perioden

 • Gjøre en undersøkelse blant egne medlemmer og frivillige om begrunnelsen for at de ikke drikker og hvordan de opplever drikkesituasjoner.
 • Sette på dagsordenen temaer om drikkekultur og alkoholnorm i den ruspolitiske debatten.
 • Bidra til at mennesker som har behov for det har et rusfritt miljø å gå til hvor det å drikke ikke er et tema.
 • Gjennomføre Hvit jul-kampanjen hvert år i perioden. Samle inn 20 000 underskrifter hvert år.
 • Tydeliggjøre at en ønsker nulltoleranse for bruk av alkohol i idretten.

 

Restriktive holdninger mot bruk av alkohol skal styrkes og bruk av andre rusmidler skal ikke normaliseres.

Det er utfordrende å forebygge bruk av rusmidler som oppleves som normaliserte og selvfølgelige. Mest tydelig er det med alkohol, men de siste årene har vi sett en økende normalisering av cannabisbruk i deler av befolkningen. 

Aktivitetsmål for perioden

 • Være aktive i arbeidet med ny rusreform. Jobbe for en forebyggende narkotikapolitikk som har fokus på å gi helsehjelp og støtte, og som motvirker normalisering av narkotiske stoffer.
 • Drive en kampanje for å beholde reklameforbudet og sette søkelys på hvordan alkohol og andre rusmidler brukes i populærkulturen.
 • Jobbe for å beholde forbudet om drikking på offentlige steder, og for at bruk av alkohol ikke blir vanlig på nye steder som for eksempel idrettsarenaer. 
 • Jobbe for å øke tilgjengeligheten av rusfrie drikker.
 • Arbeide mot legalisering av cannabis og for fortsatt mulighet for politireaksjon ved besittelse og bruk.

 

Lokalpolitikere skal ha kunnskap om effektive rusforebyggende virkemidler for å redusere forbruk og skader, og skal prioritere å bruke disse.

Vi har i siste periode arrangert 12 større forebyggingskonferanser/fagdager for lokalpolitikere og ansatte i kommunene og hatt dialogmøter med politiske partier i 18 kommuner. Det finnes omfattende forskning på effekten av regulatoriske virkemidler i alkoholpolitikken. Norske kommuner har alle verktøyene for å kunne føre en effektiv politikk, samtidig som de ikke alltid brukes på en effektiv måte.

Aktivitetsmål for perioden

 • Gi opplæring til lokale talspersoner hvert år i perioden. Ha 50 aktive talspersoner på slutten av perioden.
 • Arrangere 20 forebyggingskonferanser eller debattmøter/seminarer lokalt
 • Tilby kursing av nøkkelpersoner i kommunen på god alkoholpolitikk
 • Ha 150 leserinnlegg i året
 • IOGTs enheter oppfordres til å bli høringsinstanser til ruspolitiske planer

 

Det lave forbruket av rusmidler blant ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn skal opprettholdes

Holdningen til rus i innvandrermiljøene er beskyttende mot rusproblemer. Samtidig blir alkoholbruk ben viktig markør for integrasjon. Å opprettholde restriktive holdninger til alkohol i innvandrermiljøer kan også ha betydning for totalforbruket av alkohol i befolkningen. Vi har i sist periode hatt 63 Intro-møter med innvandrere for å bedre kunnskapen til norsk alkoholkultur og – lovverk.

Aktivitetsmål for perioden

 • Gjennomføre Sterk&Klar Intro i 50 kommuner
 • Etablere samarbeid med 5 innvandrerorganisasjoner om rusforebyggende tiltak

 

SOSIALT ARBEID

Barn og unge i sårbare situasjoner skal få nødvendig hjelp og støtte

Noen er mer sårbare enn andre for å utvikle rusproblemer. Å vokse opp i en familie med et rusproblem, oppleve fattigdom, utsettes for traumatiske opplevelser, falle ut av skolen eller bli stående på utsiden av arbeidslivet er noen av faktorene som kan gjøre en stor forskjell. Gode og målrettede forebyggende tiltak kan gjøre en stor forskjell her. Enestående familier har i underkant av 20 grupper rundt om i landet med rundt 2500 deltakere siste år.

Aktivitetsmål for perioden

 • Enestående familier-aktivitet på 25 steder med 3000 deltakere
 • Drive Møteplassen i Kopervik. Se på muligheten for å bruke erfaringene fra Møteplassen på andre steder i landet.
 • IOGT-avdelinger med egne hus bør åpne husene sine for nye aktiviteter i organisasjonen.

 

Vi skal hjelpe mennesker med en avhengighetsproblematikk til bedret livskvalitet og styrke deres mulighet for samfunnsdeltakelse.

Våre Sammen-sentra hadde i 2018 40 000 besøkende. I forlengelsen av arbeidet på sentrene ser vi at det er behov for en rusfri arena som favner tidligere rusavhengige. Behovet for rusfrie tilbud og fellesskap for denne gruppen er stort. Gjennom ANTA-kurs (mestrings- og motivasjonskurs) og supportgrupper gjerne tilknyttet tilbud som også er åpent for andre grupper vil vi gjøre prosessen mot et mer stabilt rusfritt liv lettere.

Aktivitetsmål for perioden

 • Videreutvikle Sammen-prosjektet med helse/velvære og aktivitetstiltak. Ha 7 sentra på slutten av perioden.
 • Gjennomføre 10 Anta-kurs i året og ha supportgrupper på 10 steder.
 • Være inne i 7 fengsler med opplegget Veivalget

 

ORGANISASJONSBYGGING

Vi skal øke rekruttering av medlemmer og frivillige

Den frivillige innsatsen og tilgang på frivillig engasjement er svært viktig. For å ta imot mennesker som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og for å være synlige i lokalmiljøer trenger vi stabiliteten som ligger i engasjerte medlemmer.  Å engasjere mange mennesker gir en sterk legitimitet til organisasjonens arbeid. Det er en prioritert oppgave å mobilisere frivillige. Kampanjer og aktiviteter må brukes for å styrke rekrutteringsarbeidet. En bør se på mulighetene for å få regionale konsulenter tilsatt.

Aktivitetsmål for perioden

* Lage møteplasser på tvers av aktiviteter både lokalt og regionalt for å skape grunnlag for en sterkere lokal tilhørighet for medlemmer og deltakere i aktiviteter.

* Annonsere på frivillig.no og andre relevante kanaler etter frivillige

* Sørge for at alle deltakere og frivillige i våre aktiviteter får tilbud om medlemskap i løpet av perioden

* Være minst 3000 betalende medlemmer ved årsskiftet 2021/2022

 

Alle som er engasjerte i IOGT-aktivitet skal ha opplevelsen av å være med i en felles virksomhet

IOGT har gått fra å være en organisasjon hvor det lokale arbeidet i det all vesentlig skjedde gjennom organisasjonsapparatet til at det meste av det utadrettede arbeidet skjer gjennom ulike aktiviteter. Det medfører at man har ulik tilknytning til organisasjon. Det er viktig at alle aktiviteter har en klar IOGT-identitet, at medlemmer og frivillige kjenner til bakgrunnen for vårt arbeid, og kjenner til hverandres virksomheter. Slik skaper vi også en felles identitet. Det kan være formålstjenlig at en i samarbeid med lokalt historielag/museum, kan ta vare på historisk materiale.

Aktivitetsmål for perioden

* Lage et nettbasert skoleringsopplegg for nye medlemmer og frivillige

* Arrangere en årlig konferanse som gir en mulighet både for medlemmer og frivillige i ulike aktiviteter å møtes

* Medlemsbladet sendes ut til alle medlemmer og frivillige som ønsker det minst 4 ganger i året

* En bør i økende grad bruke erfarne medlemmer som mentorer til å skolere andre ute på stand og i andre praktiske sammenhenger.

 

En større andel av medlemmene skal inkluderes i IOGT-aktiviteter

Rundt halvparten av medlemmene er vervet siste 10 år. I all hovedsak er dette medlemmer som støtter arbeidet vårt gjennom kontingenten og ved å stå som medlem, men som vi ikke har klart å involvere i avdelinger eller i de nye prosjektene eller kampanjene. Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 viste at det finnes et potensial blant medlemmene til økt aktivitet.

Aktivitetsmål for perioden

* Sørge for at invitasjoner til sentrale kurs og konferanser går ut til alle medlemmer, og tilby disse i størst mulig grad gratis

* Gjøre en vurdering i hver aktivitet av hvordan denne kan føre til rekruttering og økt engasjement av frivillige og medlemmer

* Få på plass en god struktur og arbeidsdeling for hvordan vi organiserer og møter nye frivillige og medlemmer.

 

Det skal legges til rette for et velfungerende organisasjonsdemokrati

Med et svakere organisasjonsapparat har også demokratiet i organisasjonen fått utfordringer. Dette handler om verv som ikke blir fylt, og færre som tar del i de demokratiske prosessene. Vi vil engasjere medlemmene i å utforme fremtidens organisasjon.

Aktivitetsmål for perioden

* Det skal jevnlig gjennomføres høringer i organisasjonen hvor både avdelinger og enkeltmedlemmer har mulighet til å komme med sin mening

* Gjennomføre årlige medlemsundersøkelser

* Bruke digitale medier som webinarer for å engasjere medlemmer i aktuell tematikk for organisasjonen.

 

Samarbeidet med Forut, Juba, Juvente og Åsane folkehøgskole skal styrkes

IOGT ønsker et godt samarbeid både med egne institusjoner og andre organisasjoner i bevegelsen. Det er viktig å ha en god arbeidsdeling mellom oss slik at vi kan fokusere på de oppgavene vi har best forutsetninger for, samtidig som vi trekker synergier av hverandre.

Aktivitetsmål for perioden

* Synliggjøre IOGTs arbeid og ideologi gjennom linjene på Åsane folkehøgskole

* Ha jevnlige reportasjer fra skolen og fra FORUT sitt arbeid

* Styrke samarbeidet med Juvente og Juba

 

KOMMUNIKASJON

Kjennskapen til IOGT skal øke i befolkningen

Stadig flere kjenner oss gjennom våre nye aktiviteter. På 90-tallet var vi kjent av rundt en tredel av befolkningen, men vi har ingen nyere undersøkelser som forteller hvilken kjennskap IOGT har i dag.

Aktivitetsmål for perioden

* Gjennomføre årlige kjennskapsundersøkelser

* Ha en enhetlig profilering som knytter all aktivitet som vi gjør til organisasjonsnavnet, og redusere antallet aktivitetsnavn ved å knytte det forebyggende arbeidet vi gjør til Sterk&Klar.

* Ha oppdaterte nettsider med nyhetssaker og fagstoff 

 

Vi skal ha god intern kommunikasjon slik at vi får en felles forståelse av IOGTs arbeid, rolle og utfordringer.

God intern kommunikasjon er med å sikre en enhetlig kommunikasjon utad. Det er et mål å involvere våre medlemmer i beslutninger som tas og å bygge felles identitet.

Aktivitetsmål for perioden

* Utgi medlemsbladet minst 4 ganger i året

* Sende månedlige nyhetsbrev til medlemmer og frivillige som er interessert, og mer jevnlige informasjonsmailer til styrer og andre tillitsvalgte/kontaktpersoner.

* Gjennomføre et digitaliseringsprosjekt for å få en mer effektiv medlemsbehandling og drift av organisasjonen.

 

Vi skal få flere stemmer i debatten, både på sosiale media og i lokalpressen

Debatten, særlig i sosiale medier, er preget av liberale holdninger til politikken. Det merker vi ikke minst når det gjelder legaliseringsdebatten om narkotika, men også når det gjelder alkoholpolitikken. Vi ser arbeidet vårt i media som et forsterkende element av den direkte kontakten som vi har med foreldre eller politikere.

Aktivitetsmål for perioden

 • Aktiv deltakelse i mediene. Øke mediesynligheten hvert år (målt i medieovervåkning) og øke antallet egenproduserte mediesaker.
 • Økt synlighet i sosiale medier (målt i antallet saker og reaksjoner) og oppdaterte nettsider som bringer nyheter på rusfeltet og faktastoff på våre hovedtemaer.