FORUT

IOGT driver sitt internasjonale utviklingsarbeid gjennom solidaritetsorganisasjonen, FORUT.

FORUT, solidaritetsaksjon for utvikling, ble stiftet i 1981 av IOGT og våre ungdoms- og barneorgansiasjoner Juvente og Juba. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. 

FORUTs visjon er en fredelig, demokratisk og rettferdig verden der alle er sikret menneskerettigheter og et verdig liv, og der rusmidler ikke hindrer trygghet og folks utviklingspotensial.

FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler.

FORUTs mål er at folk får reel makt til å endre sine liv.

Øystein Bakke, leder av Foruts ADD-prosjekt

Øystein Bakke leder Foruts ADD-prosjekt som ble startet opp for å styrke fokuset på rus og utvikling. Prosjektet har bla. vært med på å påvise hvordan alkoholindustrien har påvirke alkoholpolitikken og faktisk også skrevet en del av myndighetenes planer i flere afrikanske land

FORUT arbeider i Sri Lanka, Nepal, India, Sierra Leone og Malawi. FORUT arbeider spesielt med rusmidler som hinder for utvikling.

Alcohol Drugs and Development

ADD-prosjektet er startet opp for å styrke fokuset på rus og utvikling i FORUT sitt arbeid. Gjennom dette har FORUT bl.a kurs for myndigheter og frivillige organisasjoner i land som Malawi, Burundi og Lesotho. Og man har vært med på å påvise hvordan alkoholindustriken ikke bare forsøker å påvirke politikken som føres, men faktisk også har skrevet deler av planene regjeringen legger frem.

"

Våre bidrag er tredelt. Det første er å utvikle og integrere forebyggingsmodeller i samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter. Det andre er generell kompetanseutvikling og ikke minst spredning av forskning om hva som fungerer for å begrense russkadene. Og det tredje er det internasjonale nettverksarbeidet som vi har, og arbeid opp mot f.eks. Verdens Helseorganisasjon, sier Øystein Bakke, leder av FORUTs ADD-program. 

"

I 2012 vedtok Verdens Helseorganisasjon enstemmig en global strategi mot det de kaller skadelig alkoholbruk. Det var et viktig skritt og et signal om at verdenssamfunnet tar disse spørsmålene seriøst.

Les mer om FORUT på FORUTs egen nettside på www.forut.no

Hvert år lager vi i FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO om hvordan barn i andre land lever i forhold til oss i Norge. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348