Starte IOGT-lag

Å starte et IOGT-lag
For å starte et lag må dere være minst tre personer. Dere må holde et oppstartsmøte, hvor dere velger et styre og fyller ut et oppstartsskjema, som dere også finner her i heftet. Dersom dere ønsker å gjøre oppstartsmøtet til en happening i lokalmiljøet, har vi samlet en del ideer til oppstartmøtet i tipsbanken – punkt 119.

Å drive et IOGT-lag
Det er opp til dere selv å definere hva dere ønsker å drive med. Uilke lag har ulikt fokus. Noen er opptatt av å bygge et sosialt miljø, og har hovedfokus på det å treffes i et rusfritt miljø. Andre ønsker å påvirke folks holdninger, og arbeider politisk eller sprer informasjon i lokalmiljøet.
Andre igjen har funnet en konkret aktivitet og jobber med juniorarbeid eller internasjonale saker. I tipsbanken finner dere tips i alle disse kategoriene, så er det opp til dere å velge fokus.

Vi ønsker selvsagt så aktive lag som mulig. Noen holder regelmessige medlemsmøter en gang i uken eller annenhver, andre tilpasser møtefrekvensen etter aktivitetene de driver med.
Andre igjen deler seg inn i mindre grupper som jobber med egne prosjekter i tillegg til de generelle medlemsmøtene. Minstekravet for å opprettholde et lag er at dere avholder årsmøte hvert år.
Årsmøtet skal holdes innen 1. mars og skal behandle bl.a styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Tidspunkt for årsmøtet gjøres kjent minst 3 uker i forveien. Årsmøtet i laget velger et styre på minst tre personer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er til stede.
Hvert år må dere også sende en enkel årsmelding inn til IOGT. Dere kan finne en mal for dette på IOGT sine nettsider. Vi skal ikke plage dere unødvendig med papir i IOGT. Grunnen til at vi ønsker en slik rapport er for det første fordi vi ønsker å ha en oversikt over hva våre avdelinger arbeider med, og for det andre at vi i forhold til statlige organ som vi får økonomisk støtte fra, trenger papirer som bekrefter at vi faktisk har de avdelingene som vi sier at vi har.

Styret
Hvor ofte styret samles varierer fra lag til lag. I noen lag er styret mest en formalitet, mens det i andre lag er styret som legger rammene for lagets aktivitet. Dersom dere har et aktivt styre er det en fordel at det føres protokoller som er tilgjengelig for de andre lagsmedlemmene, slik at styret ikke blir en lukket enhet. Styret bør også være forsiktig med å bruke mye penger til f.eks mat og aktiviteter på styremøtene. Lagets midler bør først og fremst brukes til fordel for hele laget.

Lagsøkonomien
Det er viktig at laget ikke bruker mer penger enn dere har. IOGT gir oppstartsstøtte til alle nyopprettede lag, men disse midlene varer bare i en begrenset tidsperiode. Derfor er det viktig at dere tenker økonomi fra første stund. Vurder saken nøye før dere bestemmer at laget skal bruke penger på noe, og prøv å finne gode ideer til å få penger inn i kassen. Vi gir en del tips til økonomiaksjoner i dette tipsheftet, men her gjelder det å være kreative.
Mange kommuner, næringsvirksomheter og banker deler ut penger til gode formål. Hold øynene åpne for annonsering av ulike utdelinger, og bruk kontaktnettverket deres. I forhold til økonomien skal dere kanskje også ha en egen bankkonto. De fleste banker i dag krever at man må være registrert i Brønnysund-registeret for å få en slik. Ta kontakt med sentral-kontoret om dere trenger hjelp til dette. Ellers kan dere hente ned skjema på: www.brreg.no

Deres lag
Som medlem i IOGT har dere også gleden av å kunne delta på de aktivitetene som tilbys regionalt og nasjonalt. IOGT har blant annet sitt eget medlemsblad som går ut til alle medlemmer. Det arrangeres også flere seminarer og samlinger hvert år, som lagets medlemmer kan bli invitert til.
Årlig arrangeres det også enten strategikonferanse eller landsmøte. På landsmøtet velger delegatene organisasjonens fokus, arbeidsplaner og styre for de to neste årene. Kanskje noen av dere kan bli med i sentralstyret eller i et av de nasjonale utvalgene? Hvert fjerde år samles hele IOGT-bevegelsen på verdensbasis til internasjonal kongress. I tillegg til selve forhandlingene arrangeres det også mange hyggelige sosiale aktiviteter, som kan være verdt å bruke litt av ferien på.