Høringssvar fra IOGT

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i vår et forslag til ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven på høring. IOGT støtter forslaget.

I høringssvaret til den nye folkehelsemeldingen som ble lagt frem 31. mars 2022 stiller IOGT bl.a. spørsmålstegn ved formuleringen om at Norge allerede har tatt ut store deler av gevinsten gjennom en restriktiv alkoholpolitikk.

IOGTs høringssvar folkehelsemeldingen 2022

Forebygging av alkoholskader må få en sentral plass i den nye folkehelsemeldingen, og IOGT mener at mål for alkoholpolitikken må være at alkoholbruken reduseres med 25%.

Irland har vedtatt å innføre helseadvarsler for kreftfare ved alkoholbruk. Dette må godkjennes av Europakommisjonen, og alle aktører i det interne marked kan uttale seg om Irland sitt forslag. 

"Planen ser ut til å være spisset inn mot psykisk helse alene og vi vil av den grunn påpeke at eks. rusbruk og -avhengighet i stor grad må ses i sammenheng med den psykiske helsen. Av den grunn mener vi at rus som tema burde ha en sentral plass i planen."

Rusforskningen er tydelig på at det er en sammenheng mellom den skadelige bruken av rusmidler og totalforbruket. Derfor ønsker vi å fremheve viktigheten av tiltak som retter seg mot hele befolkningen. 

IOGT og FORUT deltok på høring i Finanskomiteen der vi oppfordret dem til å be Norges Bank Investment Management om å se nærmere på investeringene i alkoholselskaper.

Legeforeningen kaller alkohol og helse «det bagatelliserte alvor», og slår fast at alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader.

IOGTs høringsinnspill til forslaget om å gjennomføre rusreformen. IOGT er opptatt av at mennesker med rusproblemer skal få hjelp, men vi mener at det lar seg gjøre uten å svekke dagens forebyggende lovverk.