IOGT mener

I IOGT er vi opptatt av ruspolitikk, og særlig alkoholpolitikk. Rusmidler skaper problemer for mennesker hver dag, og vi ønsker at samfunnet skal forebygge problemene, og tilby god behandling for de menneskene som blir avhengige av rusmidler.

I det rusforebyggende arbeidet spiller foreldre, lokalsamfunn, idrett, skole, frivillige organisasjoner og andre en viktig rolle. Samtidig er det gjennom alkoholpolitikken vi lettest kan oppnå store resultater på forebyggingssiden. Gjennom en ansvarlig og restriktiv alkoholpolitikk kan vi forebygge mange av problemene som ellers oppstår når mennesker bruker rusmidler, som vold, hærverk, sosiale problemer, fattigdom, sykdom, overgrep osv.

Hvilke alkoholpolitiske saker vi arbeider mest aktivt med varierer litt, men generelt er IOGT særlig opptatt av:

Vinmonopolet. Vi ønsker å bevare Vinmonopolordningen fordi den bidrar til å begrense nordmenns alkoholbruk, og er flinke til å ikke selge alkohol til mindreårige og berusede mennesker.

Alkoholavgiftene. Et høyt avgiftsnivå på alkohol er et av de viktigste og mest effektive virkemidlene vi har for å dempe alkoholforbruket. Vi er opptatt av at avgiftene må følge utviklingen i kjøpekraft.

Alkoholreklame. IOGT og vår ungdomsorganisasjon Juvente var viktige pådrivere for innføring avalkoholreklameforbudet. Vi er opptatt av at reklameforbudet ikke må vannes ut, og vil påvirke mediene til å begrense den omfattende positive alkoholomtalen i vin- og ølspalter.

Skjenketidene. Reduserte skjenketider har vist seg å ha en stor effekt på volden nattestid i helgene. Vi arbeider for at kommunene skal redusere skjenketidene til senest 02.00, og at staten skal redusere makstiden.

Kontroll av salgs- og skjenkesteder. Gjennom bedre kontroll og kraftigere reaksjoner ved brudd på alkoholloven har kommunene mulighet til å forebygge ungdomsfyll og utelivsvold.

Bevillingspolitikken. Kommunene bør stille strengere krav til de som skal selge og skjenke alkohol enn det som gjøres i dag.

Barn og alkohol. Vi arbeider for at voksne skal være edru når de er sammen med barn. Vår kampanje Hvit Jul setter fokus på dette hver desember.

IOGT jobber også med andre saker enn alkoholpolitikk. Vi engasjerer oss i behandling og oppfølging av rusavhengige, barn og unges oppvekstvilkår, forebyggende arbeid i skolen, fattigdomsspørsmål, bistand og utvikling, og fredspolitikk.

IOGT og FORUT deltok på høring i Finanskomiteen der vi oppfordret dem til å be Norges Bank Investment Management om å se nærmere på investeringene i alkoholselskaper.

Vi forventer at Stortingets medlemmer vil ta et større etisk ansvar enn det Etikkutvalget legger opp til i sin rapport.

IOGTs høringsinnspill til forslaget om å gjennomføre rusreformen. IOGT er opptatt av at mennesker med rusproblemer skal få hjelp, men vi mener at det lar seg gjøre uten å svekke dagens forebyggende lovverk. 

IOGT vil styrke det det som fungerer og øke ressursene til behandling og forebygging. Vi ønsker ikke en sanksjonsløs modell for avkriminalisering av bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer for alle grupper, Les vårt høringssvar til den foreslåtte rusreformen.