Rusforebygging

IOGT støtter foreldre og andre med oppdrageransvar for barn og ungdom og driver forebyggende tiltak for mennesker i risikosonen for rusproblemer. Vi har drevet med rusforebyggende arbeid siden før ordet ble oppfunnet. I dag skjer dette både gjennom vårt politiske arbeid og gjennom prosjekter som Sterk&Klar.

"

Vårt utgangspunkt for å arbeide forebyggende på rusfeltet er at vi ser rusproblemer som en av de alvorligste truslene mot et godt liv og et velfungerende samfunn.

"

Målsetninger med IOGTs forebyggingsarbeid

  • Holde andelen rumiddelbrukere i befolkningen på et lavest mulig nivå
  • Holde forbruket av alkohol og narkotika blant brukerne på et lavest mulig nivå
  • Utsette debutalderen blant ungdom lengst mulig

Vi mener at rusmiddelbruk og tilhørende problemer best kan forstås som sosiale og kulturelle fenomener. Det er en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og skadeomfanget. En av årsakene til dette er måten drikking bør sees på som et kollektiv fenomen. Ikke i betydningen at alle drikker like mye, men at hele befolkningen glir opp og ned i forbruk mer eller mindre i takt. En persons drikkemønster er dermed påvirket av drikkemønsteret til de rundt han eller henne. Vaner smitter. Dette er grunnen til at forebyggingstiltak bør rette seg mot hele befolkningen.

Årsaker til rusbruk

Valget om å bruke rusmidler eller ikke avhenger av ulike faktorer. De viktigste er

Tilgang – hvor enkelt er det å skaffe seg rusmidler. Dette handler i stor grad om på hvilken måte vi regulerer markedet for salg og bruk av rusmidler.

Kostnad – hva den økonomiske kostnaden er ved bruk av rusmidler.

Aksept – i hvilken grad bruk av rusmidler er akseptert i samfunnet eller blir oppmuntret til/frarådet av personer som er viktige for den enkelte.

Attraktivitet – hvordan oppfattes det å bruke rusmidler – kult, moderne, gammeldags etc. Det handler om de bildene hver av oss har inne i hodet – hva vi ønsker å fremstille oss selv som. Dette styres gjerne av fellesforestillingene i den gruppen vi er med i.

Desto mer et rusmiddel er tilgjengelig, rimelig, attraktivt både som sosialt symbol og fordi det gir de ønskede godene til brukeren, og jo mer bruken er vanlig og akseptert i omgangskretsen, jo mer sannsynlig er også eksprementering og videre bruk. Motsatt så vil det å ikke bruke rusmidler gjøres enklere ved at det finnes gode og rimelige alternativer i settinger hvor bruk av rusmidler er vanlig, at det finnes en sosial aksept for å ikke drikke alkohol eller bruke narkotika, og at dette oppfattes som attraktivt og moderne.

Forebyggingstriangelet

Et utgangspunkt for forebyggingsarbeidet finner vi også i “forebyggingstriangelet.”

Politikk som regulerer tilgjengelighet og bruk er et viktig forebyggende arbeid.

Informasjon/opplæring er f.eks. informasjonskampanjer, yrkesopplæring, kursvirksomhet og andre former for påvirkningsarbeid.

Sosial mobilisering handler om å skape engasjement og interesse for tematikken.

De tre hjørnene av trekanten henger sammen og påvirker hverandre. Sosial mobilisering er avhengig av god skolering og forståelse, og uten sosial mobilisering vil den nødvendige støttes til de regulatoriske virkemidlene svekkes. Politikk krever legitimitet i befolkningen, og kan altså ikke løsrives fra den samme befolkningens kunnskap/forståelse og engasjement. Jo bedre samspill mellom de ulike tiltakene, jo bedre effekt kan vi anta at en strategi vil ha.

Vi har samlet våre tanker om forebygging i vår Forebyggingsplattform (pdf), som vi deler med organisasjonene Juvente og Juba.

Rollemodeller

IOGT i Norge har gjennom flere år bygget opp gode metoder for å bevisstgjøre foreldre og andre voksne på hvor viktige de er som rollemodeller, grensesettere og motivatorer. Vi har vært på foreldremøter, møtt nyankomne innvandrere i introduksjonsprogrammet og holdt foredrag i andre organisasjoner.

Tilpassede og skreddersydde forebyggingsprogrammer er viktig i det brede forebyggingsarbeidet. Samtidig er informasjonsarbeid viktig; kunnskap om og forståelse av norsk alkoholpolitikk. IOGT utvikler opplegg som er tilpasset ulike målgrupper, og som faglig sett bygger på kunnskapen og erfaringene vi har tilegnet oss gjennom aktivt forebyggingsarbeid opp gjennom flere tiår.

Ruspolitikk

Enten du er ute på byen eller hjemme hos deg selv skal du kunne føle deg trygg. I Norge har vi, ikke minst takket være organisasjoner som IOGT, hatt en solidarisk politikk for å begrense at rusmidler ikke blir en kilde til utrygghet. Derfor har vi vinmonopol, høye salgs- og skjenkeavgifter, begrensninger av åpningstider, reklameforbud og kontroll av salgs- og skjenkesteder. 

Idag står mye av dette under press. Gjennom møter med enkelt politikere, alkoholpolitiske møter, standsaktivitet, høringer og informasjonsarbeid jobber vi for trygg ungdomstid

Politikk og kultur henger nært sammen. Begrensning av tilgjengelighet er et viktig virkemiddel for å forebygge rusproblemer. Men i hvilken grad rusmidler blir akseptert i samfunnet, og hvor attraktivt de oppfattes er også viktige emner. 

Forebyggingsplattform