Full sal på fagseminar i Bergen

Fagseminaret i Bergen gikk for fullt hus i Olav Hauges sal på Litteraturhuset i Bergen den 6. juni. 

I nydelig sommervær lå forholdene godt til rette for et viktig fagseminar i regi av IOGT i Norge. Lokale politikere, fagpersoner samt engasjerte foreldre og andre voksenpersoner fylte lokalet mer eller mindre til bristepunktet. Både fra innledersiden og fra salen kom det meget tydelig fram at tematikken i fagseminaret skapte stort engasjement og entusiasme. 

Den tause majoriteten

IOGT i Norge holdt innledningsvis et innlegg om forebygging som virker. Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes understreket viktigheten av at forskjellige forebryggingstiltak ses i sammenheng. Reguleringer og lovgivning må gå hånd i hånd med informasjons- og mobiliseringstiltak. Flertallsmisforståelser er en stor utfordring. Stemmene som taler for restriksjoner og lav aksept for rusmiddelbruk må ikke la seg forstumme og dikteres av et liberalt mindretall. 

Tiltak må rettes mot hele befolkningen

Deretter ble forskningen til Inger Synnøve Moan – seniorforsker, Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet, presentert med tittelen «Alkohol – vårt favoritt-rusmiddel og største rusproblem». I dette innlegget ble det redegjort for alkoholbruk i Norge og hvordan totalforbruket beregnes. Både under pandemien og i tiden etter har det skjedd betydelige endringer i befolkningens drikkemønster. Andelen mennesker med et risikofylt konsum har økt. Det ble framhevet at problemene best kan løses gjennom befolkningsstrategier, og at de viktigste tiltakene er dem som rettes mot hele befolkningen, ikke bare mot dem som drikker mest. 

Foreldre og besteforeldre er vår største uforløste ressurs

Arne Klyve har mangeårig bakgrunn fra Bergensklinikkene og er nå faglig rådgiver i forebyggingsprogrammet Sterk&Klar. Han redegjorde denne gangen på hjemmebane for betydningen av foreldrene i det forebyggende arbeidet. Han pekte på at foreldre og besteforeldre er den største uforløste ressursen med hensyn til rusmiddelforebygging og en rekke andre problemer. Barns holdninger og atferd formes i stor grad i hjemmet. Foreldre har stor betydning som forbilder. Kunnskapsbaserte opplæringsprogrammer, som Sterk&Klar, er svært viktige for å mobilisere og styrke foreldreressursene. Videre pekte han på at vi bør prioritere de universelle tiltakene fordi de når store deler av befolkningen  – familie, skole, barnehage med videre. 

Politiets rolle i avdekking av narkotikabruk er svekket

Politisjef for Stor-Bergen, Morten Ørn, holdt en grundig og veldig pedagogisk gjennomgang av de politisk-juridiske utviklingsretningene innen rusmiddelperspektivene siden 1950-tallet. Fra å være et helsespørsmål mellom lege og pasient, via et kriminalpolitisk spor, til å se problemstillingen som et misbrukerproblem til et filosofisk skadereduksjonsperspektiv. Han beskrev deretter den rettslige utviklingen og pekte på at vi nå står i en situasjon hvor politiets tradisjonelle avdekkingsrolle er svekket. Han pekte på viktigheten av at alle tiltak for avdekking og oppfølging, både med hensyn til tvangsmidler og frivillige midler, bør utnyttes. 

SLT-koordinator Renate Trellevik holdt et engasjert og tydelig innlegg om hvordan det rusmiddelforebyggende arbeidet- og tjenestene i Bergen er organisert.. Hun pekte på viktigheten av samarbeidet - sentrumsarenaer & byomfattende tjenester. Oppsøkende tjenester som rusforebyggende ungdomsteam og utekontakten ble særlig framhevet.   

Det må være lett for ungdom å ta rusfrie valg

En rød tråd i alle innleggene er viktigheten av foreldrene og skolen som de viktigste forebyggerne. Gode rollemodeller og eksempler til etterfølgelse er vesentlig. For at det skal være lett for ungdommen å ta rusfrie valg, må det være attraktive, relevante og tilrettelagte arenaer som de kan bli inkludert i. Her ble både kommunes og frivillighetens rolle vektlagt.  

Det er meget gledelig at fagseminaret var så godt besøkt og at innlederne deltok på hele seminaret. Mange relevante fagpersoner og andre forebyggingsaktører innen rusmiddelforebygging blant ungdom, har gjennom fagseminaret fått styrket sitt faglige grunnlag. 

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".