Oljefondet har et alkoholproblem

Å investere nær 90 milliarder kroner fra Oljefondet i alkoholindustrien er ikke god politikk. Denne kronikken stod på trykk i Dagbladet 25. juli 2019

I sosiale medier kan du i disse dager se en film der statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen er malt på tilfeldige vegger i Uganda. Vi som står bak denne kampanjen har gjort dette fordi vi ønsker oppmerksomhet rundt den norske dobbeltmoralen ved å investere i alkoholindustrien – en industri som aktivt motarbeider flere av FNs bærekraftsmål og vår egen bistandspolitikk.

VEGGMALERI: «Skål'a Jensen!» er inspirert av en tale finansminister Siv Jensen holdt etter stortingsvalget i 2013. Maleriet er ett av flere som er malt på vegger i Uganda for å markere at Oljefondet bør trekke seg ut av alkoholindustrien. Foto: FORUT

Vi representerer fire organisasjoner med spisskompetanse på rusfeltet innen forebygging, behandling og utviklingssamarbeid. Vi samarbeider med søsterorganisasjoner, partnere og FN-organer som alle peker på det samme: Alkohol utgjør en stor risikofaktor for flere av målene. Det gjelder selvsagt for målene om helse, men også under andre målsettinger som trafikksikkerhet, vold og likestilling.

FNs bærekraftsmål blir beskrevet som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Vi mener at bærekraftsmålene er et veldig godt rammeverk for å jobbe med utvikling, både i andre land og her hjemme, og det er derfor viktig at vi ikke spenner bein på oss selv i vår innsats for å nå disse målene.

Alkohol fører til dårlig helse og tidlig død over hele verden, særlig blant unge mennesker. I 2016 var 2,8 millioner dødsfall direkte relatert til alkoholbruk, ifølge WHO. For personer under 40 år er antallet alkoholrelaterte dødsfall over dobbelt så høyt (13 prosent) som for de over 70 år (eju prosent). I Afrika er hvert fjerde dødsfall under 40 år knyttet til alkoholbruk. Og det er nettopp denne gruppen som skal stå for produktivitet og utvikling i disse landene.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har utarbeidet en kunnskapsoppsummering på dagens situasjon når det gjelder alkoholens rolle i global helse (jf. delmålene 3.4 og 3.5 av bærekraftsmålene). Rapporten viser at alkohol også fører til en større problembyrde, og mer skade per liter konsum i lavere sosioøkonomiske grupper. De som allerede er mest sårbare rammes hardere av alkoholbruken.

Dermed er alkoholen bidragende og opprettholdende faktor for skjevhet i helseutfall som vi ser både internasjonalt og innad i mange land.

Alkohol er en risikofaktor som det politisk er mulig å adressere og forebygge. I Norge har vi en god og ansvarlig alkoholpolitikk som beskytter folkehelsen. Vi har fremdeles langt å gå her hjemme for å nå Regjeringens målsetting om ti posent reduksjon av skadelig forbruk, men vi har gjort mange ting rett. Å investere nær 90 milliarder kroner fra oljefondet i alkoholindustrien er derimot ikke god politikk. Dette er en industri som opererer på en måte vi aldri ville ha tillatt her hjemme. Markedsføring av alkohol er et eksempel på dette, som vi kunne lese om i boka «Heineken in Africa» som nylig ble presentert i Norge. Forfatteren Oliver van Breemen avdekker her en av ølgigantenes metoder for å nå fram i nye markeder. Heineken utnytter manglende regulering på feltet for å øke sin egen omsetning. Og som igjen blir vår profitt gjennom våre investeringer.

KLP annonserte i slutten av mai at de nå kutter sine investeringer i alkoholindustrien fordi de ikke vil investere i et produkt som har negative sosiale konsekvenser som avhengighet, og som rammer familier og barn. Dette er et godt eksempel som andre investeringsfond må lære av.

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har investeringer som utgjør nær tre årlige bistandsbudsjett i alkoholindustri – i underkant av 90 milliarder kroner. Opprettelsen av oljefondet og langsiktig offentlig eierskap var en imponerende politisk strategi for sikre neste generasjoners framtid. Da må vi også være med på å sikre andre lands framtid.

Som frivillige organisasjoner er det vår rett og plikt å rette oppmerksomheten mot det vi oppfatter som en lite samstemt norsk utviklingspolitikk. Vi ønsker å skape debatt om temaet ved å sette politikerne våre til veggs, bokstavelig talt. Erna og Siv er i kampanjen brukt som symboler på at dette er våre offentlige penger. Men de har åpenbart også makt og ansvar. Siv Jensen skal derfor ha ros for å ha satt ned et etikkutvalg under ledelse av professor Ola Mestad som nå skal vurdere de etiske retningslinjene for Oljefondet.

Vi ber om at Oljefondet følger KLPs eksempel og trekker sine investeringer ut av alkoholindustrien. På den måten kan Norge få en bedre og mer samstemt politikk for utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Les artikkelen på dagbladet.no

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".