Fagseminar i Oslo: Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

12.30-15.30 16. mars 2023

Sted: Litteraturshuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Oslo har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer  

Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk at alle som svarer på evalueringen er med i trekningen av et universalgavekort på kr. 300,-

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

Informasjon om arrangementet:

  • Tid og sted: Torsdag 16. mars kl. 12.30-15.30, Litteraturhuset i Oslo
  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SALTO-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

PROGRAM 

Det vil bli pauser underveis. 

Åpning 

Marianne Borgen - Ordfører i Oslo

Normene i normalbefolkningen er av særlig stor betydning for det totale forbruket av rusmidler – også alkohol. Vi voksne har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, men også risikoutsatte voksne. Med Oslos store befolkning følger et stort ansvar for å forvalte alkoholpolitikken. Hvilke prioriteringer og virkemidler er viktige for kommunens forebyggende arbeid?

Alkohol – vårt favoritt-rusmiddel og største rusproblem (20 min.)  

Seniorforsker Inger Synnøve Moan – Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet 

Alkohol er blant de viktigste risikofaktorene for tidlig død og for tap av friske leveår. Alkohol er derfor en vesentlig rusmiddelutfordring for oss alle, og unge er særlig risikoutsatte. Høyt forbruk er forbundet med sosiale problemer med betydning både på individ- og samfunnsnivå. Ytterligere har pandemien eksempel-vis ført til endringer i befolkningens drikkemønster. Alt dette må vi være klar over når tiltak for å beskytte unge utarbeides og iverksettes.

Forebygging blant barn og unge (20 min.)

Inger Lise Hansen – Generalsekretær i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

Hvorfor er forebygging blant barn og unge avgjørende for å holde rusbruken lav i samfunnet? Hva er betyd-ningen av rusfrie tilbud? Og hvor viktig det er å bygge styrke og kunnskap i den enkelte ungdom til å ta gode valg som beskytter både dem selv og andre? Dette er blant spørsmålene Inger Lise Hansen besvarer i dette innlegget.

Hvordan forebygge når ungdom opplever sammensatte utfordringer? (20 min.)

Stine Marit Sundsbø Hollerud – Teamleder Utekontakten Oslo kommune

Vårt fremste virkemiddel i møte med unge er å bygge tillit og håp for fremtiden. I Uteseksjonen møter vi ofte unge som har sammensatte problemer knyttet til rus, kriminalitet og utenforskap samtidig som de har liten tillit til hjelpeapparatet og lite tro på at endring er mulig. Hvordan kan vi møte disse ungdommene på en tillitsskapende måte og bidra til at de tenker litt mer positivt om seg selv og sin egen fremtid?

Hvor viktige er foreldrene i det  forebyggende arbeidet? (20 min.) 

Arne Klyve – Faglig rådgiver Sterk&Klar 

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirkningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataunder-søkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusfore-byggende arbeidet?

Meningsutveksling og spørsmål

Les mer om rusforebygging på hovedsiden for fagseminarer.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk