Organisert foreldresamarbeid

Foreldre er de viktigste forebyggerne, og det må legges tilrette for at de samarbeider om grensesetting.

Forskning viser at foreldre er viktige grensesettere, rollemodeller og støttespillere. En del foreldre kan likevel oppleve at det er utfordrende å vite hvor og hvordan de skal sette grensene. Å gi dem en møteplass der de kan bli bedre kjent med foreldre i samme situasjon og snakkes om rus, sosiale medier og psykiske helse kan derfor være viktig. Dersom foreldrene i eksempelvis en klasse samarbeider som grensesetting og blir enige om nulltoleranse på alkoholbruk kan det kunne fungerer forebyggende. Lokalpolitikerne kan gjøre noe med dette ved å pålegge skolene å benytte seg av et foreldreinvolveringsprogram som tematiserer rusbruk.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: