Er du enig i at hensynet til barn og unge alltid må komme først i alkoholpolitikken?

Så fint at du er enig i at hensynet til barn og unge alltid må komme først i alkoholpolitikken! 

Det høres kanskje selvsagt ut, men på denne siden vil vi skrive litt mer om hva dette innebærer og hva lokalpolitikerne kan gjøre av konkrete tiltak for å sørge for dette.  

Hva betyr dette i praksis?

Involver ungdomsrådene i utarbeidelsen av rusmiddelpolitiske handlingsplaner  

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd – og da er det viktig at disse blir brukt. Ungdomsrådene bør uttale seg i saker som gjelder rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og gi sine innspill til hva de mener er viktig for dem.   

Ungdom trenger gode fritidstilbud

Kommunene skal tilrettelegge for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for ungdomsbefolkningen. Dette er gode forebygging og er en investering i inkludering, utjevning og for å hindre rekruttering til rusmiljøer.  

Hva sier alkoholloven?  

Alkoholloven setter rammene for innføring og omsetning av alkohol i Norge. Lovens formål er å i størst mulig grad begrense skadene alkohol kan påføre samfunnet og individet. Som del av dette er loven utformet med tanke på å begrense forbruket av alkohol. Dette skal også være førende for kommunenes forvaltning av alkoholloven.  

Gjennom alkoholloven bestemmer staten rammene for salg og skjenking av alkohol. Men det er kommunene som forvalter alkoholloven lokalt, og det er stort rom for å føre en lokalt tilpasset alkoholpolitikk innenfor rammene i alkoholloven. 

Kommunenes ansvar  

Kommunene har ansvar for de salgs- og skjenkebevillingene som har blitt gitt og påse at omsetningen skjer i tråd med regelverket og kommunens egne vilkår. Kommunene har også ansvar for kvaliteten på skjenkekontrollen og at kontrollørene får god nok opplæring til å utføre oppgaven.   

Kommunene er pålagt å utføre tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. Hvert bevillingssted skal uansett kontrolleres minst en gang årlig. Utover dette skal hvert skjenkested kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Det betyr at skjenkesteder med fare for lovbrudd skal kontrolleres oftere.  Kontrollørene skal bestå kunnskapsprøven om alkoholloven og kontrollene skal foretas av minst to kontrollører. Når brudd på alkoholloven oppdages er det kommunene som skal bestemme om det skal sanksjoneres og evt. hvor strengt.   

Stopp skjenkingen innen klokka 02.00 

Et annet effektivt virkemiddel for å redusere promillenivået er å stoppe servering av alkohol innen klokka 02.00.  Oppsummering av internasjonal og nasjonal forskning viser at innstramminger i skjenketiden også reduserer voldsomfanget. 

En studie av de 18 største bykommunene i perioden 2000-2010 tyder på at én times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på om lag 20 voldstilfeller nattestid i helgene per 100 000 innbyggere per år. Det tilsvarer en økning på om lag 16 prosent. Resultatene av studien tyder på at effekten er symmetrisk, altså at antallet voldstilfeller går ned tilsvarende ved én times tidligere stengning. Her kontrollerte man for om det ble mer bråk i byområdet, omland – det ble det ikke. 

Les mer om dette her: Tidlig stengetid gir mindre vold

Hva kan du som velger gjøre?

Det er mye politikerne kan gjøre for å støtte opp om dette, og det betyr mye at du viser dine politikere at du er opptatt av dette. Politikere setter også pris på engasjerte velgere som deler kunnskap med dem eller gir dem ros og støtte når de gjør gode valg.

Meld deg på nyhetsbrev for frivillige

Tips en politiker

Del i sosiale medier

Les mer om hva du kan gjøre

Hva kan du som lokalpoliker gjøre?

Som du ser over er det mange ting som kan gjøres lokalt i kommunen for å få til dette. Hva vil du og ditt parti gjøre?

Ønsker du mer kunnskap eller støtte?

IOGT kommer gjerne til din kommune for et møte der vi presenterer muligheter i lokal alkoholpolitikk - ta kontakt på iogt@iogt.no - 23214580. 

Meld deg på ruspolitisk nyhetsbrev

Del i sosiale medier hva du mener

Ressursside for politikere