Vinmonopolet

Vinmonopolet ble startet opp og 1922, og har vært heleid av staten siden 1931. Polets samfunnsoppdrag er å sikre et ansvarlig salg av alkohol.

Fordelen med en polordning er flere. Det begrenser tilgjengeligheten av alkohol, men innebærer også at vi får færre privatøkonomiske interesser - færre som har en økonomisk interesse av et høyere alkoholforbruk i befolkningen. Dette gjør det enklere  å holde på en restriktiv politikk, som ellers kunne ha blitt utfordret av de økonomiske interessene. Polet har også vist seg å ha god kontroll på omsetningen.

Stortingsmelding 30 2011-2012 “En helhetlig rusmiddelpolitikk” peker på hvordan vinmonopolet har gjennomgått store endringer. Selskapet har gått fra å ha omfattende eneretter til å bli et rent detaljhandelsmonopol. Videre har selskapet gått fra betjening bak disk til selvbetjening, samt at selskapet har utviklet nettbutikk og åpnet flere utsalg. Antallet polutsalg er tredoblet siden 1990.

Det er overveldende støtte i befolkningen for å fortsette med Vinmonopolordningen. Åtte av ti i en undersøkelse som ble gjort i 2016. Polets legitimitet ligger delvis i at det oppfattes som en god servicebedrift, men det er viktig at det er de alkoholpolitiske grunnene for polet som kommer i fokus. Om ikke kan grunnlaget for polet undergraves.

De fleste studier har funnet en effekt av en statlig monopolordning for alkoholsalg. En oppheving av monopolordningen er forbundet med økt alkoholkonsum i befolkningen og økt i omfang av alkoholrelaterte problemer.

En gruppe forskere har beregnet hva som ville være en forventet effekt på alkoholkonsumet og omfanget av alkoholrelaterte problemer dersom man opphevet monopolordningen i de nordiske landene. For Norges del fant de at oppheving av vinmonopolordningen kunne forventes å gi en 50 % økning i vinkonsumet og en 15 % økning i brennevinskonsumet, og en økning i totalt alkoholkonsum på omkring 13 %.

Beregninger av potensielle konsekvenser av opphevning av det svenske monopolet, har vist at dersom detaljomsetningen av alkohol blir lagt ut til dagligvareforretningene, vil man kunne forvente en økning i det totale alkoholkonsumet på omkring 29 % og en tilsvarende eller større relativ økning i omfanget av alkoholrelaterte problemer som vold, ulykker, selvmord og sykefravær.

Les mer i artikkelen “Regulering av pris og tilgjengelighet på alkohol”

Les vårt leserinnlegg om å styrke Vinmonpolet ved å overføre taxfree-ordningen

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.